Kenikmatan Dari Oral Seks | Esex Eseks
Alat Bantu Sex Cerita Dewasa Cerita Sex, Kisah Seks, Artikel Dewasa, Hot Terbaik 2017
Breaking News
Agen Taruhan Bola Bandar Q Agen Bola Terpercaya

Kenikmatan Dari Oral Seks

Vimax Vimax

Kenikmatan Dari Oral Seks- Cerita Dewasa, Harii ini aqu ménuliis péngalaman aqu untuk diibagiikan dgn rékan-rékan sékaliian. Bésar harapan aqu cerita ini diijadiikan acuan untuk mémuaskan pasangan anda. Bukan hanya sékédar cerita dewasa, tetapi aqu bérharap lébiih untuk méndapatkan iidé-iidé baru dalem bérciinta. Sélamat méniikmatii dan sém0ga méndapat wawasan baru dalem mémuaskan diirii séndiirii dan pasangan anda. Bériikut cerita dewasa-nya.

Cerita Sex, Cerita Sex Terbaru, Cerita Sex 2017, Cerita Sex 2018

Kisah Dewasa Terbaru

Pada awalnya gaya bérciinta kita biiasa-biiasa saja. Bérciiuman sudah biiasa kita lakukan. Aqu ménciium biibiirnya kémudiian kita saliing mémaiinkan liidah. Biibiir bagiian dalemnya yg lémbut mémbuat aqu sélalu kétagiihan. Kémudiian karéna bérciiuman saja kurang hot, aqu mulaii mémbéraniikan diirii untuk bérbuat lébiih jauh lagii.

Pértama aqu tariik bajunya sampe térliihat branya, kémudiian aqu mémasukkan tangan ké gumpalan dagiing dii dalem branya. Aqu rémas-rémas utiingnya, sembari ménggéliitiikii ujung pentilnya. Diia suka sékalii, apalagii mulutnya juga aqu kulum untuk ménaiikkan kadar rangsangannya. Bériikutnya aqu lépas bajunya pérlahan-lahan kémudiian branya. Lalu dgn liidah, aqu “cupang” bébérapa témpat dii badannya.

Sampe sékarang diia kétagiihan dgn “cupang” térsébut. Caranya bégini: aqu séd0t dalem-dalem kuliitnya dgn mulut sampe jadii mérah, bébérapa harii kémudiian akan bérubah jadii biiru. Hérannya diia nggak pérnah jéra dgn acara cupang-méncupang ini malah justru kétagiihan miinta térus. Bahkan sétélah bébérapa lama, “cupang” iitu adalah acara rutiin kita dalem bérciinta. Miinta dii bagiian dada, punggung, pérut, paha, bahkan kadang-kadang dii b0k0ng aqu layanii juga.

Priinsiip aqu adalah perempuan harus méndapatkan pélayanan priima dan harus bénar-bénar méndapat képuasan dalem bérciinta. Bériikutnya aqu téruskan lagii dgn bagiian ujung pentilnya. Dgn liidah, aqu gésérkan ujung pentil susunya ké kiirii kanan atas maupun bawah. Diia ménggéliinjang kégiirangan.

Aqu sélalu mémpérhatiikan, pada waktu bércumbu matanya mérém-mélék méngalamii kéniikmatan. Bériikutnya kita lébiih béranii lagii. IIstiilahnya adalah pas f0t0. Bagiian atas térbuka tétetapi bagiian bawah masiih tértutup. Dgn ménggébu-gébu aqu ciiumii buah dadanya yg walaupun kéciil tetapi masiih kéncang dan putiih.

Ujung pentilnya yg c0klat aqu géliitiik dgn ujung liidah. Nyata sékalii diia sangat térangsang. Sékalii waktu sébagaii bumbu dan pémanasan, téliinganya aqu ciiumii dan giigiit sédiikiit-sédiikiit. Kalo sudah térangsang bégiitu, téliinganya akan mémérah dan démiikiian juga dadanya.

Makiin kita bércumbu, makiin kita iingiin yg lébiih. Sétélah bébérapa kalii bércumbu dgn gaya yg “biiasa-biiasa” saja, aqu mulaii béranii méngambiil inisiiatiif untuk mulaii ménggéraygii bagiian tubuh yg laiin. Pada mulanya aqu mémasukkan tangan ké bagiian dalem CELANA DALAM-nya. Sembari mérambat pélan-pélan tangan aqu mulaii ménér0b0s masuk. Pértama yg térséntuh adalah rambut-rambutnya.

Rambutnya sedikit kasar dan kériitiing. Aqu élus-élus bagiian rambut térsébut dgn bantalan lémaknya yg émpuk. Tangan aqu sémakiin suliit diicégah untuk masuk ké bagiian yg lébiih jauh lagii. Pélan-pélan sembari aqu cumbu buah dadanya bérgantiian dgn méngulum biibiirnya, aqu mulaii bérgériilya ké arah lobang képerempuanannya.

Térasa basah mulut képerempuanannya. Lalu dgn méngumpulkan kébéraniian aqu mélépaskan célananya sédiikiit démii sédiikiit sembari tétap mérangsang buah dadanya. Kémudiian aqu béraliih ké pérutnya, aqu ciiumii sampe ké pusarnya. Diia masiih tétap mérém-mélék sampe matanya terlihat séparuh putiihnya saja. Akhiirnya térbukalah sémua célananya, télanjang bulat diia sékarang.

Dgn pérlahan-lahan aqu mulaii mémbuka bélahan bukiit kémaluannya, tampak dii antara kédua bélahan biibiirnya yg sudah mémérah, adalah lobang képerempuanan yg sudah térbuka dgn caiiran ciinta yg sudah mémbasahii bagiian-bagiian sékiitarnya. Dgn jarii télunjuk aqu usap-usap lobang képerempuanan iitu untuk méndapatkan caiirannya. Kémudiian tangan aqu bérgantii arah ké cliit0riisnya.

Dgn jarii tangan kiirii aqu buka ségumpal kéciil dagiing yg masiih ménutupii cliit0riisnya. Kémudiian dgn jarii télunjuk yg sudah basah 0léh caiiran iitu aqu méngusapkan ké kiirii kanan atas maupun ké bawah cliit0riisnya yg sudah mémbésar karéna térangsang hébat. Matanya mérém mérasakan kéniikmatan yg tiiada tara. Badannya diig0yg ké kiirii kanan.

Piinggulnya bérgérak-gérak ménutupii rasa gélii yg katanya sampe ké ubun-ubun. Kadang-kadang diia nggak tahan dgn rangsangan yg bégiitu hébat sampe ké ubun-ubun. Dgn bérsémangat aqu rangsang térus cliit0riisnya sampe diia bérg0yg kéras ké kiirii kanan sakiing tiidak tahannya.

Kémudiian tiimbul iidé lagii dii képala aqu, méngapa tiidak aqu lakukan oral seks sékaliian képadanya. Sédiikiit démii sédiikiit képala aqu turun darii ménciiumii buah dada, pusar, pérut, paha lalu rambutnya kémaluannya. Mulut aqu turun térus ké arah cliit0riisnya.

Aqu jiilatii cliit0riisnya dgn pénuh nafsu, dgn ujung liidah, aqu gésékkan ké ségala arah. Diia sémakiin tiidak tahan saja. Kémudiian aqu méngarahkan mulut ké lubang sénggamanya, aqu ciium lalu ménjiilatii lobang képerempuanannya.

Dgn liidah, aqu masukii lubangnya. Rasanya sedikit asiin-asiin asam, dan baunya iitu aqu tiidak akan lupa. Aqu jiilatii térus kémaluannya iitu bérgantiian dgn ménjiilatii cliit0riisnya. Karéna tiidak kuat ménahan niikmatnya kadang-kadang kakiinya ménutup dgn kéncang ménggénggam érat képala aqu.

Lalu kakiinya térbuka lagii, séhiingga képala aqu sédiikiit bébas, gantii aqu jiilatii bagiian cliit0riis bérgantiian dgn lubang sénggamanya. Térus ménérus bégiitu sampe diia 0rgasmé 0léh pérmaiinan mulut aqu. Harii bériikutnya, aqu yg tiidak tahan iingiin dii oral seks juga.

Pércumbuan diimulaii dgn pémanasan téliinga, “cupang” dan mulut. Dalem kéadaan térangsang bérat, tangannya aqu biimbiing untuk masuk ké dalem célana aqu, dgn mémégang sénjata aqu yg sudah sangat tégang dgn kuatnya. Kémudiian tangannya aqu biimbiing untuk mélépas célana aqu séhiingga aqu bénar-bénar tanpa busana.

Rupanya sedikit sh0ck diia méliihat bétapa bésarnya sénjata sé0rang lelaki. Baru kalii ini diia liihat barang yg sésungguhnya. Tangannya aqu bawa untuk mémégang-mégang kemaluan. Tanpa diiajarii, lama-kélamaan sécara naluriiah diia sudah tahu harus bérbuat apa.

Aqu tiiduran téléntang kémudiian diia mulaii ménggarap aqu. Pértama-tama diia maiinkan kemaluan aqu, kemaluan diigénggam diimaiinkan maju mundur. Hmm.., niikmat sékalii rasanya, lébiih niikmat dariipada “sélf sérviicé”. Kémudiian diia maiinkan juga téstiis yg dua buah iitu.

Lalu aqu sedikit “surpriisé”, diia béranii mélakukan oral seks térhadap aqu. Hampiir sama dgn apa yg aqu lakukan térhadapnya, diia mulaii dgn ménciiumii ujung pentil susu aqu. Rasanya niikmat juga térnyata diiciiumii buah dadanya. Aqu miinta diia untuk mémaiinkan liidahnya dii ujung ujung pentil aqu. Walaupun ujung pentil lelaki kéciil, térnyata banyak juga syaraf pérasanya, jadii tétap méniimbulkan rangsangan seks. Rasanya gélii-gélii niikmat, sama sépértii yg diia rasakan pada saat aqu jiilatii cliit0riisnya.

Sétélah mémaiinkan buah dada aqu, képalanya turun ké bagiian sangat sénsiitiif yaiitu kemaluan dan sékiitarnya. Diia méngulum kemaluan aqu dgn bérsémangat. Diikulum sampe masuk séparuh, dgn pérlahan-lahan aqu pun mémaju-mundurkan pantat, séakan-akan sudah bérsétubuh. Kémudiian diia béraliih méngulum téstiis. Diikulum-kulum dan diijiilatii.

Yg paliing niikmat untuk aqu adalah kemaluan yg diikulum karéna rangsangannya bégiitu hébat. Ékspériimén bériikutnya adalah dgn acara 69. Aqu téléntang ménghadap ké lobang képerempuanannya sédangkan pasangan aqu dii atas, bérsiiap-siiap ménérkam kemaluan. Kita mulaii mélakukan oral seks pada masiing-masiing kélamiin. Rasanya niikmat sékalii.

Note: Cerita Ini Hanya fiktif belaka, segala kesamaan nama tokoh dan tempat keadian hanya kebetulan semata. Seluruh isi dari Esexeseks.com ditujukan untuk kalangan dewasa berusia diatas 18 tahun.  Dibutuhkan kebiaksanaan dari pembaca itu sendiri. Isi dan Gambar ilustrasi bersumber dari google.

..