Kenikmatan Dari Pelajar Berkerudung | Esex Eseks
Alat Bantu Sex Cerita Dewasa Cerita Sex, Kisah Seks, Artikel Dewasa, Hot Terbaik 2017
Breaking News
Agen Taruhan Bola Bandar Q Agen Bola Terpercaya

Kenikmatan Dari Pelajar Berkerudung

Vimax Vimax

Kenikmatan Dari Pelajar Berkerudung – Cerita Dewasa Terbaru, Pada suatu pagii, sékiitar pukul 08:30, aqu yg sédang suntuk pérgii ké sébuah hutan csupaya alam kéciil di sélatan k0ta. K0ta kéciil iinii sudah ku siinggahii sékiitar 2 miinggu, dan aqu masiih lumayan bétah. Ségéra kuparkiir m0t0r di témpat tiitiipan m0t0r, dan ményusurii jalan sétapak masuk hutan yg sékarang sédang sépii kerana mémang bukan harii liibur.

Abg Berkerudung, ABG Bispak, ABG Hot, Jilbobs Tante, Tante Mesum

Térasa sangat séjuk, pagii harii hiikiing méniikmatii rériimbunan p0h0n piinus di hutan csupaya alam iitu. Kétiika sédang bérjalan méniikmatii késunyiian dan késéjukan hutan, aqu méliihat sés0s0k wanita maniis bérkerudung sédang duduk disébuah bangku dibawah sébuah rumah kayu yg mémang disédiakan untuk bériistiirahat. Darii pakaiannya yg atasan putiih dan bawahan r0k abu-abu, aqu tau kalo dia adalah sé0rang pelajar SMA.

Ségéra 0tak k0t0rku békérja dan mémbuat kemaluanku naiik. Baygkan, méniikmatii kemaluan wanita cantiik bérkerudung pélajar SMA diténgah hutan yg sunyii dan séjuk iinii. Ségéra aqu ménghampiirii dan ményapa sang wanita iitu. Yg sédang duduk térmangu.

“Assalamu’alaiikum..” kataqu sédikiit kéras, mémang séngaja méngagétkannya.

Wanita bérkerudung iitu sédikiit kagét lalu dgn cépat mén0léh kéarahku. Wajahnya cantiik putiih, dgn hiidung mancung dan biibiir tiipiis. Kacamata miinus bérténggér di hiidungnya.

“Wa’alaiikum salam.. ngagétiin aja iihh..” katanya dgn térsényum kéciil.

Suaranya yg lémbut, ménambah géj0lak biirahiiku. Piikiiranku bérfantasii mémbaygkan suara liiriihnya mériintiih2 kerana kemaluannya kus0d0k2 dgn kemaluanku.

“lagii ngapaiin?” tanyaqu.

Sémbunyii2 aqu ménatap tubuhnya. Sékal untuk sé0rang pelajar SMA. B0k0ngnya bulat, tubuhnya padat bériisii akan tetapi langsiing, dgn tiinggii sémampaii. T0két Gédé nya Tampak sédikiit m0n0nj0l dibaliik séragam putiih 0siis léngan panjang dan kerudung putiih yg térulur ménutupii dadanya.

“lagii ngélamun.” Jawabnya sembari térsényum maniis.

“ngélamuniin apa?” tanyaqu lagii, mémanciing pémbiicaraan.

Sembari sémakiin méndékat hiingga disampiingnya. Pelajar bérkerudung iitu mémandangku séksama séakan méniilaii, lalu ménjélurkan liidahnya padaqu, méngg0da. Aqu térsényum.

“kénaliin, Wawan.” Kataqu sembari méngulurkan tanganku.  pelajar bérkerudung iitu térsényum dan ményambutnya.

“Rindiana” katanya. Tangannya yg bérséntuhan dgn tanganku térasa sangat halus.

“lagii ngapaiin disiinii séndiriian? B0l0s yaa…” kataqu méngganggunya. pelajar bérkerudung iitu ségéra bérdirii didépanku.

“iiya niih… lagii BT di sék0lah..” katanya sembari ménggérutu.

“émang kénapa? Habiis putus ciinta yah?” tanyaqu nakal.

“iidih… nggak… sékarang jadwalnya 0lah raga… guru 0lah raganya résé…sukanya grépé-grépé..” jawab wanita cantiik bérkerudung pelajar SMA iitu.

Tangannya sudah diliipat didépan dada, sémakiin mémbuat t0nj0lan buah dadanya Tampak. Hatiiku sémakiin enggak karuan.

“tapii diam-diam suka kaaan…” kataqu méngg0da.

“iidiiiiiiih…jiijiik, tau…” jawabnya sembari s0k bérgiidik.

“ééhhh… digrépé-grépé biisa énak lh00..” kataqu térus mémanciing.

Pelajar bérkerudung iitu hanya térsényum siimpul sembari kémbalii ménjulurkan liidahnya géniit.

“éh Riin, mau gak, masuk lébiih dalém ké hutan? Ada témpat yg buagus bangét déh…” kataqu. Padahal aqu bérb0h0ng.

“yg bénér? Ahh, gak mau ah…ntar Rindiana mau diapa-apaiin, lagii…” jawabnya, sembari masiih térsényum géniit.

“ga papa déh… ay0 iikut… diapa-apaiin kan ga papa kal0 énak.” Kataqu sé0lah bércanda.

Padahal piikiiranku sudah mémiikiirkan banyak jurus untuk méndapatkan tubuh wanita cantiik kerudung h0t iitu.

“iiya déh.” Jawab Rindiana akhiirnya, mémbuat hatiiku sé0lah mél0ncat sakiing sénangnya.

“tapii janjii gak diapa-apaiin yah.” Jawabnya lagii.

“gak k0k, ntar tak kasiih yg énak-énak? jawabku lagii.

Akhiirnya kamii pun bérjalan ményusurii jalan sétapak sembari bércakap-cakap dan méniikmatii kéiindahan hutan. Bébérapa lama, sésudah kamii bérada sémakiin masuk kédalam hutan, kamii ménémukan lagii sébuah témpat bériistiirahat. Sébuah batu bésar panjang 2 métér, dgn atap darii daun piinus sékédar ménahan jiika ada hujan. Rindiana bérlarii kéciil ménuju témpat iitu dan duduk dubatu iitu.

“iistiirahat dulu, capék..” kata wanita maniis bérkerudung iitu.

“0ké.” Kataqu sembari duduk disampiingnya.

“jadi gak niih, mau yg énak-énak?” kataqu kémbalii mémanciing.

“gak mau ah.. émangnya Rindiana apaan..” katanya sembari pura-pura marah.

Aqu sémakiin médékatkan dudukku pada wanita bérkerudung bértubuh sékal iitu.

“yah, kan Rindiana cantiik.. mas jadi gak tahan..” biisiikku kétéliinganya yg masiih tértutup kerudung.

Pélan kuraiih tangan kanannya yg halus, lalu kurémas dan kubélaii. Wanita cantiik kerudung h0t iitu ménatapku, akan tetapi diam saja. Tampak wajahnya mérah kerana malu. Ségéra pelajar bérkerudung iitu ménariik tangannya dan mémaliingkan tubuhnya agak mémbélakangiiku, kerana tatapan sayunya bértému dgn tatapanku. Pélan-pélan kupéluk Rindiana darii bélakang pélan-pélan. Wanita cantiik bérkerudung bértubuh sékal iitu sédikiit bér0ntak.

“jangan mas.. Rindiana gak mau..” biisiiknya sembari sédikiit bér0ntak.

“ga papa Rindiana, ntar mas kasiih énak…” biisiikku ké téliinganya yg tértutup kerudung.

Kudaratkan ciiumanku di piipii kanannya. Rindiana masiih tégang, mungkiin kerana enggak pérnah dipégang c0w0k. Apalagii kemaluanku yg sudah éréksii dibaliik célana jéansku darii tadi, ménémpél di b0k0ngnya kerana aqu sudah duduk ngangkang. Kugénggam tangan kiiriinya dgn tangan kananku, tangan kiiriiku méméluknya, séméntara biibiirmu mulaii ménciiumii piipii dan téliinganya.

“0hh..sstt” désiisnya.

Aqu paliingkan wajahnya séhiingga aqu mudah ménciium biibiirnya yg mungiil, pélan saja dan pelajar bérkerudung iitu mulaii ménanggapiinya. Kupérmaiinkan liidahku dgn liidahnya, séméntara kuputar pélan-pélan tubuhnya sampaii ménghadapku (masiih dalam kéadaan duduk).

Dgn cukup cépat kupéluk mésra dia supaya enggak sémakiin bér0ntak, kédua tanganku méngélus-élus punggungnya dan térkadang kurémas lémbut kédua b0k0ngnya. b0k0ngnya bégiitu ménggaiirahkan. padat bériisii sampaii-sampaii iingiin rasanya mérémas dan ménciiumiinya.

kemaluanku sudah sémakiin tégang. Pélan-pélan sembari térus kuciiumii wanita SMA bériilbab yg sudah pasrah iitu, kubuka riitslétiing célanaqu dan kukéluarkan kemaluan bésarku. Wanita iitu sé0lah tértégun biingung kerana enggak tau apa yg harus iia laqukan.

Langsung kubiimbiing tangannya untuk méngélus-élus dan méngurut séluruh bagiian kemaluan. Térasa niikmat kemaluanku dibélaii dan diurut 0léh tangan halus pelajar lugu kerudung h0t iitu. Kusandarkan Rindiana pélan-pélan didinding kayu gubuk iistiirahat iitu, biibiirku sémakiin bérgériilya di séluruh pérmukaan wajahnya yg cantiik. .

“0hh, sst..” désahnya, yg sémakiin mémbuatku bérnafsu.

Dgn biibiirku yg tétap aktiif, tangan kananku mulaii ménélusurii badannya, kuélus-élus pundaknya, lalu turun ké dada kanannya, ményusup kébaliik kerudungnya, mérémas buah dada sékalnya. Kuraba pélan, lalu mulaii rémasan-rémasan kéciil, pelajar bérkerudung iitu mulaii ménggéliiat. Buah dadanya térasa kényal dan kéncang, sémakiin kupérlama rémasanku, dgn sékalii-kalii kuraba pérutnya.

Tanganku mulaii mémbuka satu-pérsatu kanciing séragam 0SIIS léngan panjangnya, dan ményusup masuk didalam pakaiannya, méngélus pérutnya dan Rindiana kégéliian. Tanganku yg masiih di dalam pakaiannya, mulaii naiik kédadanya dan mérémas kédua gunung kémbarnya, jariiku késéliipkan dibranya supaya ménjangkau ujung pentilnya untuk kupérmaiinkan. Rindiana mulaii sériing médésah,

“Sst.. ahh.. 0hh”

Kerana branya sédikiit kéncang dan méngganggu aktiiviitas rémasanku, maka tanganku ségéra mélépaskan sémua kanciing pakaiannya dan kémudian kaiit branya kubuka, séhiingga l0nggarlah ségél 2 bukiit kémbar iitu.

Pakaiannya kusiingkap késampiing, séméntara Bhnya kusiingkap kéatas, ménampakkan kéiindahan dadanya, putiih mulus, kédua ujung pentilnya méncuat méngéras iingiin dijiilatii. Sudah saatnya niih béraksii sii liidah. Kujiilatii, kuséd0t-séd0t, kucubiit, kupéliintiir kéciil kédua ujung pentilnya.

Rindiana mulaii méracau enggak karuan manahan niikmatnya pérmaiinan biibiirku di kédua dadanya. Kubuka pakaian dan branya séhiingga tubuh atasnya hanya tiinggal ditutupii kerudung putiih mémbungkus képalanya yg séngaja enggak kulépaskan.

Gaiirahku sémakiin méniinggii méliihat wanita kerudung h0t yg lugu téréngah-éngah kéénakan kurangsang dgn pakaian yg sudah térbuka mémpérliihatkan buah dadanya yg putiih ranum ménggunung. Tubuhnya yg putiih, dua bukiit ranum dgn 2 ujung pentil méncuat iindah, wajahnya mémérah, kériingat méngaliir, ditambah désahan-désahan yg ménggaiirahkan, sungguh pémandangan yg enggak b0léh disiia-siiakan.

Kuciiumii biibiirnya lagii, dgn kédua tanganku yg sudah bébas bérgériilya di kédua b0ngkahan dadanya. Nafas kamii méndéru ményatu, méndésah. Pérlawanan wanita cantiik bérkerudung tadi sudah enggak térasa lagii. .

Untunglah hutan iitu sépii, séhiingga désahan Rindiana yg sémakiin kéras enggak mémbuatku taqut kétahuan. Kulépas pakaian séragamnya dgn sédikiit paksaan, kusiibakkan kerudungnya séhiingga enggak ménutupii dadanya, lalu Kuciiumii dan kujiilatii badannya, mulaii darii pundak, turun ké dadanya.

Séngaja kujiilatii b0ngkahan dadanya bérlama-lama tanpa ményéntuh ujung pentilnya, kupérmaiinkan liidahku disékiitar ujung pentilnya. Kutémpélkan tiiba-tiiba liidahku ké ujung pentil kanannya dan kugétarkan cépat, tangan kiiriiku méncubiit-cubiit ujung pentil kiiriinya, Rindiana sémakiin kél0j0tan ménahan gélii-gélii niikmat. Énak sékalii méniikmatii bukiit kémbar céwék kerudungan. Tangan kananku mulaii mérayap ké pahanya, yg masiih tértutup r0k abu-abu panjang, kuélus naiik turun, térkadang séngaja ményéntuh pangkal pahanya. Térakhiir kalii, tanganku mérayap ké pangkal paha, ményiingkapkan r0k abu-abu panjangnya kéatas séhiingga célana dalamnya Tampak.

Dgn satu jariiku, kugésék-gésék kemaluannya yg térnyata sudah basah sampaii mémbékas kéluar di célana péndéknya. Kédua kakii wanita bérkuliit putiih kerudung h0t bérwajah lugu iitu langsung mérapat ménahan gélii. Tanganku méngélus pahanya dan mémbukanya, ménjalar ké kémaluannya, lalu sémua jariiku mulaii méngg0s0kkan naiik turun ké bukiit kémaluannya.

“Ah udah mass..uhh hmm.. aduuhh.. énakk..”, géliiatnya sembari mérémas pundakku érat.

Kulumat biibiirnya, tanganku mulaii ményusup ménguak CELANA DALAM-nya, méraba kemaluannya. Rindiana sémakiin térangsang, dgn désiisan pélan sérta géliinjang-géliinjang biirahii. Tak lama kémudian pelajar bérkerudung iitu méndésiis panjang dan méléjang-léjang.

IIa ménggiigiit biibiir bawahnya sembari matanya térkatup érat, lalu kemaluannya bérdényut-dényut sépértii dényutan kemaluan kalo mélépas manii. Rindiana lalu ménariik nafas panjang. Basah méngkiilap sémua jariiku, kerana mungkiin Rindiana enggak pérnah térasang sépértii iinii, lalu kujiilat sampaii kériing.

“Mas jahat, katanya Rindiana gak akan diapa-apaiin..” kata pelajar bérkerudung bértubuh m0nt0k iitu sembari mémélukku érat.

“tapii Rindiana suka kan.. énak kan..” biisiikku sémakiin bérnafsu.

Sudah saatnya kemaluanku dipuaskan. Kuciium biibiirnya lémbut, kubiimbiing lagii tangannya untuk mérémas dan méngurut kemaluanku. Gantiian aqu yg mélénguh dan méndésiis, ménahan niikmat. P0siisiiku kiinii bérdirii didépan Rindiana, kuturunkan célanaqu dan kumiinta Rindiana untuk térus mémiijat kemaluanku.

“harus digiimanaiin lagii niih?”, tanyanya biingung sembari tétap méngélus-élus gagang kéjantananku.

Tampak disékiitar ujung kemaluanku sudah basah méngéluarkan caiiran béniing kerana éréksii darii tadi.

“Ya diurut-urut naiik turun giitu, sembari dijiilat sépértii méniikmatii és kriim” sahutku.

Ditiimang-tiimangnya kemaluanku, dgn malu-malu lalu dijiilatii kemaluanku, éksprésii wajahnya sépértii anak kéciil.

Wanita kerudung h0t SMA iitu pélan-pélan mulaii mémasukkan kemaluanku ké mulutnya dan

“Ahh Riin, jangan kéna giigii, rada sakiit tuh, 0k sayg?”

“Hmm, h0 0h”, méngiiyakan sembari tétap méngulum kemaluanku.

Nah bégiinii baru énak, walaupun masiih amatiir.

“Yéss..” désahku ménahan niikmat, Tampak sémakiin cépat gérakan maju mundur képalanya.

“Mas, b0lanya juga?” tanyanya lagii sembari ményéntuh zakarku.

“IIya d0ng sayg, sémuanya déh, tapii jangan kéna giigii lh0”.

Dijiilatii dan diémutnya zakarku, sétiiap jéngkal kémaluanku enggak luput darii jiilatannya, hiingga kémaluanku basah kuyup.

“Ahh..0hh..yés..” désahku dgn sémakiin ménékan-nékan képalanya.

Dimasukkannya gagangku pélan-pélan ké mulutnya yg mungiil sampaii ményéntuh téngg0r0kannya, kemaluanku dikulum-kulum, divariiasiikan pérmaiinan liidahnya dan aqu sémakiin ménggéliiat. Térkadang pelajar kerudung h0t iitu juga ménjiilatii lubang kénciingku, diujung képala kemaluan, séhiingga aqu hampiir mél0mpat ménahan niikmat dan gélii yg méndadak.

Dilanjutkannya lagii k0c0kan ké kemaluanku dgn mulutnya. Pélan-pélan kubélaii képalanya yg masiih térbungkus kerudung dan aqu méngiikutii pérmaiinan liidah Rindiana, kug0ygkan pantatku séarah. Énak sékalii pérmaiinan biibiir dan liidahnya, Rindiana sudah mulaii térbiiasa dgn kéjantanan c0w0k.

Akhiirnya, badanku mulaii méngéjang,

“Riin, aqu mau kéluar.. 0hh ahh..” dan séngaja dipércépat k0c0kan kemaluanku dgn tangannya.

Cr00tt cr0t cr0t créét.. aiir maniiku bérhamburan kéluar banyak sékalii, sébagiian kéna wajahnya dan méng0t0rii kacamatanya, dan sébagiian lagii mélubér di tangan Rindiana dan kemaluanku. Rindiana sémpat térkéjut méliihat pémandangan ménakjubkan iitu.

“iiiihh… jiijiik… apa niih mas..?” katanya sembari méngérnyiit.

“iinii namanya air mani, Riin.. c0ba aja énak lh0.. biisa ménghaluskan kuliit kal0 dilumuriin ké wajahmu..”

Dgn sédikiit kéraguan pelajar bérkerudung iitu pélan-pélan ménjiilat aiir maniiku yg mélubér di kemaluanku.

“Asiin dan guriih, énak juga ya K0?”, katanya sembari ménélan sémua spérmaqu sampaii habiis bérsiih dan kiincl0ng.

Yg ményémbur diwajahnya iia ratakan séhiingga wajahnya méngkiilap kerana aiir air maniku. Aqus émakiin térangsang méliihat wanita bérjiilab mélaquka nhal iitu. Tanpa mémbuang waktu lagii, aqu yg mémpunyaii stamiina dan biirahii yg bérliipat ségéra kémbalii ménd0r0ng badannya supaya bérsandar di dinding kayu gubug iitu. Biibiirnya yg iindah dgn liipgl0ss iitu kulumat dgn pénuh biirahii.

kurasakan pelajar kerudung h0t iitu mulaii méndésah dan ménggéliiat ménahan biirahii. Kurémas-rémas dadanya yg sudah ménunggu darii tadi untuk diniikmatii lagii. Kuraba-raba lagii kemaluan sii Rindiana, piinggangnya ménggéliiat ménahan niikmat sékaliigus gélii yg démiikiian hébat sampaii pahanya mérapat lagii.

Kémbalii kusiingkapkan r0k abu-abunya ké pérutnya, sésudah tadi sémpat turun lagii, séngaja enggak kupél0r0tkan CELANA DALAM-nya, kerana aqu iingiin méliihat pémandangan iindah dulu. W0w, CELANA DALAM-nya piink tiipiis bérénda dan mungiil, séhiingga dalam kéadaan n0rmal kéliihatan jélas bulu-bulunya.

Lalu aqu bérlutut didépan sélangkangannya. Kakiinya kubuka diiiriingii désahan tértahan wanita SMA bérkerudung bérwajah cantiik iitu. Tangan kiiriinya ménutup mulutnya séakan bérusaha ménahan nafsu biirahii yg tak tértahankan.

Tangan kanannya ada dipundakku, akan tetapi enggak bérusaha ménahan kétiika aqu maju dan mulaii ménjiilatii kédua pahanya darii bawah sampaii ké pangkalnya, lalu kuciium ar0ma lémbab dan agak amiis darii kemaluannya yg mémbuat lakii-lakii manapun sémakiin bérnafsu. Kujiilat sékiitar pangkal paha tanpa méngénaii kemaluannya, yg mémbuat Rindiana sémakiin kél0j0tan.

Kupél0r0tkan CELANA DALAM-nya pélan-pélan sembari méniikmatii ar0ma khas kemaluannya, lalu kujiilat CELANA DALAM bagiian dalam yg mémbungkus kémaluannya. Sésaat aqu térpés0na méliihat kemaluannya, bulunya yg tértata rapii tapii péndék-péndék, biibiirnya yg gundul méngkiilap Tampak jélas dan rapat, di téngah-téngahnya térsémbul dagiing kéciil.

kemaluan yg masiih sucii iinii sémakiin mémbuatku bérgél0ra, kemaluanku mulaii bér0ntak lagii miinta dipiijat Rindiana. Mulutku sudah enggak sabaran untuk méniikmatii sajiian paliing lézat iitu, liidahku mulaii bérgériilya lagii. Pértama kujiilatii bulu-bulu halusnya, riintiihan Rindiana térdéngar lagii.

Térbuktii tiitiik lémah Rindiana ada di kemaluannya, bégiitu pelajar kerudung h0t iitu ménggérakkan b0k0ngnya, dgn antusiias liidahku ménarii bérgérak bébas di dalam kemaluannya yg sémpiit (masiih aman kerana sélaput dara bérada lébiih ké dalam).

Bégiitu sampaii di kliit0riisnya (yg sébésar kacang kédélaii), langsung kukulum tanpa ampun “Akhh.. sstt.. ampuun… aduuhh.. énaaak.. stt” racau wanita pérawan SMA bérkerudung iitu sembari ménggéléng-géléng képalanya yg masiih térbungkus kerudung ménahan sérbuan kéniikmatan yg ménggiila darii liidahku.

Dgn gérakan halus, kuusap-usap kliit0riisnya dan pelajar bérkerudung iitu makiin kél0j0tan dan enggak bégiitu lama térjadi k0ntraksii di kemaluannya. Aqu tau Rindiana akan kliimaks lagii, makiin kupércépat pérmaiinan liidahku.

Sésaat kémudian, sembari tangan kiiriinya sémakiin ménutup mulutnya sémakiin érat,wanita bérkerudung bérséragam abu-abu putiih iitu ménjériit sembari badannya mérégang. Méngaliirlah dgn déras caiiran ciintanya iitu, téntu saja yg sudah kutunggu-tunggu iitu. Kujiilatii sémua caiiran yg ada sampaii kemaluannya méngkiilap bérsiih, rasanya ségar, guriih dan énak sékalii.

Bébérapa saat, kubiiarkan Rindiana iistiirahat sembari térséngal-séngal méngatur napas térduduk lémah dibangku panjang digubug iitu, bérsandar didinding. Aqu duduk disébélahnya lalu kupéluk érat dgn mésra, kukécup kéniingnya, dan kédua piipiinya.

Sembari mémandangku, wajahnya térsényum malu. Nampak wajahnya mérah padam sésudah méngalamii 0rgasmé, sérta malu kerana mélaqukannya dgnku. Aqu ménduga baru kalii iinii pelajar kerudung h0t iitu mérasakan niikmat bégiitu dasyat, sampaii lémas sékujur tubuhnya.

Sésudah nafasnya mulaii n0rmal, kuciiumii biibiirnya dgn lémbut.

“Niikmat sékalii kan Riin? IIngiin lagii? Masiih kuat kan?” kataqu dgn ménciium biibiirnya lagii.

Wanita cantiik bérkerudung iitu hanya diam sembari mémaliingkan wajahnya, akan tetapi enggak ada pén0lakan darii tubuhnya. Kupaliingkan lagii wajah cantknya ménghadapku dan kuciium rada lama biibiirnya dgn lémbut.

Pélan-pélan aqu kémbalii mém0siisiikan tubuhku dihadapannya. kemaluanku tépat bérada didépan kemaluannya. Kulépaskan célana dalam séksiinya, lalu lambat-lambat kumajukan piinggulku, ménggésékan kemaluanku ké kemaluannya.

“0h..hmm..” wanita maniis bérkerudung iitu kémbalii méndésah bérgaiirah, pasrah kusétubuhii diténgah hutan yg sunyii iitu.

Pakaian séragam SMA nya sudah tér0ngg0k dilantaii gubug, disampiing célana dalamnya. Wajah wanita aliim bérkerudung iitu yg pasrah mémbuatku nyariis enggak mampu méngéndaliikan biirahiiku. Kulumat biibiirnya dgn raqus, tanganku bérgérak ké bawah dan ménggénggam kemaluanku, sémakiin iinténs ménggésék-gésékkan kemaluanku ké kemaluan ranumnya, mémbuat pelajar kerudung h0t iitu sémakiin ménggéliinjang kerana rangsanganku.

Sémbarii mélumat biibiirnya, tangan kiiriiku turun méngusap payudaranya dgn gérakan méliingkar di bawahnya ménuju ké arah ujung pentil lalu ményéntiil dan mémiiliin péntiil wanita cantiik bérkerudung iitu. Kémudian gantiian punggungnya kuusap dgn usapan riingan sampaii pelajar bérkerudung iitu mérasa kégéliian.

“0hh.. Maas.. auughh.. géliiii… Niikmat Maas..!!”

tangan kanan wanita bérkerudung iitu méncéngkéram érat pundak kiiriiku sampaii mémbuat pundakku lécét kerana kukunya, séméntara sécara réfléks tangan kiiriinya mulaii iikut mérémas-rémas buah dada kiiriinya.. kakiinya mémbuka lébar méliingkar dipiingganggku.

Tatapan wanita kerudung h0t iitu sayu, dikuasaii sépénuhnya 0léh nafsu biirahii. nafasnya mémburu. Pelajar bérkerudung iitu méméjamkan matanya. Désahan dam riintiihannya sémakiin kéras kétiika kuciiumii kéniing, piipii dan kujiilat dan kugiigiitii daun téliinganya darii luar kerudungnya.

“Rindiana, tahan yaa.. mas akan kasiih kéniikmatan buatmu.. tapii awalnya bakal sakiit sédikiit.. tapii kal0 dah kébiiasa pastii énak k0k..”kataqu ménénangkan wanita maniis bérkerudung lugu iitu yg akan kurénggut képérawanannya.

kumasukan kemaluanku kélubang kemaluan Rindiana .. Rindiana pun mérasakan kéniikmatan yg kubériikan sembari mériintiih riintiih késakiitan tubuh dia dig0yg g0ygkan ké kanan dan kékiirii sémakiin Rindiana méngg0ygkan tubuhnya sémakiin niikmat pula rasa yg kudapatkan . dan akhiirnya waktu pun mulaii ménunjukkan tériik mataharii yg panas aqu pun méngakiiriin pérgulatan iitu dgn rasa niikmat yg kurasakan, Rindiana pun sébaiilnya juga mérasakan hal sépértii iitu.

Séhabiis kéjadian iitu pelajar sii kerudung iitu bérniiat untuk bértému dgnku sétiiap sémiinggu sékalii di témpat yg sama.

Note: Cerita Ini Hanya fiktif belaka, segala kesamaan nama tokoh dan tempat keadian hanya kebetulan semata. Seluruh isi dari Esexeseks.com ditujukan untuk kalangan dewasa berusia diatas 18 tahun.  Dibutuhkan kebiaksanaan dari pembaca itu sendiri. Isi dan Gambar ilustrasi bersumber dari google.

..