Cerita Mesum Family Affair | Esex Eseks
Alat Bantu Sex Cerita Dewasa Cerita Sex, Kisah Seks, Artikel Dewasa, Hot Terbaik 2017
Breaking News
Agen Taruhan Bola Bandar Q Agen Bola Terpercaya

Cerita Mesum Family Affair

Vimax Vimax

Cerita Mesum Family Affair – Cerita Mesum Terbaru, Vévé  baru saja pulang darii sék0lah. Dia sébal, kerana enggak sé0rangpun ménjémputnya. Padahal biiasanya sélalu ada yg ménjémput, téntu driver kéluarganya. Sudah ditélp0n bérkalii-kalii, mulaii darii HP Bundanya, HP drivernya, télép0n rumah, tétapii enggak ada yg méngangkat. Akhiirnya dia putuskan untuk pulang naiik taksii. Sésampenya di rumah, Vévé  ségéra masuk kédalam dan méncarii driver kéluarganya. Héndak didamprat. Héhéhé…Biiasa. Putrii tunggal sélalu judés dan manja. Dia méliihat kendaraan yg biiasa dibawa sang driver térparkiir didalam garasii. Hal iitu mémbuat dia sémakiin késal. Dia bérpiikiir sang driver pastii kétiiduran.

Kisah Mesum, Kisah Mesum Terbaru, Kisah Mesum 2017

       Cerita Mesum Nyata

Dgn ém0sii dia ségéra ménuju kékamar bélakang témpat drivernya biiasa bériistiirahat. Akan tetapi dia enggak  ménémukan siiapapun disana. Bahkan, pémbantu-pémbantunya yg laiin juga “ménghiilang”.

Sésudah méncarii késana kémarii tanpa hasiil, ém0siinya sédikiit méréda. Dia lalu naiik ké atas dan ménuju kékamarnya. Sésudah ménggantii baju séragamnya dgn pakaiian yg lébiih nyaman, dia ségéra mérébahkan tubuhnya ké kasur.

Sélama bébérapa waktu, diatas kasur Vévé  cuman biisa baliik kiirii, baliik kanan. uh…nampaknya dia enggak biisa tértiidur. Biiar udara dikamarnya cukup séjuk, ada sésuatu yg ménghalangiinya tértiidur. Tak tahu kénapa dia mérasa ada yg méngganjal didalam hatii.

Kémudian dia méndéngar suara piintu kamar 0rtunya dibuka.

“Wah, Bunda dirumah t0…”, démiikiian piikiirnya. Dia lalu mél0ncat turun darii kasur dan kéluar darii kamar. Vévé  héndak “méngajukan” kéluhan kerana enggak sé0rangpun yg ménjémputnya darii sék0lah.

Bégiitu dia kéluar kamar, wah…dia cuman méliihat sang driver kéluar darii kamar 0rtunya dan ménuju ké tangga. Méliihat ada Vévé  disana, driver iitu nampak kaget. Dgn cépat Vévé  ménanyakan, kénapa k0k tadi dia enggak dijémput.

Yudhas , sang driver, sédikiit gélagapan dgn pértanyaan iitu. IIntiinya dia miinta maaf kerana enggak biisa ménjémput kerana ada sédikiit képérluan. Lalu dia buru-buru pamiit dan turun ké bawah. Vévé  bahkan enggak sémpat bértanya untuk apa dia ada didalam kamar 0rtunya.

Curiiga kal0 Yudhas  méngambiil sésuatu darii dalam kamar térsébut, Vévé  ségéra ménuju késana dan masuk kédalam. Wah, térnyata didalam ada Bundanya yg sédang tértiidur pulas. Vévé  jadi bérpiikiir macam2. Jangan-jangan ada sésuatu antara Bundanya dgn Yudhas . Dgn pérasaan tégang, dia méngawasii iisii darii kamar térsébut.

Hatiinya sémakiin gundah. Di lantaii kamar nampak bérsérakan kaus dan r0k yg biiasa dipakaii Bundanya. Juga térgélétak sép0t0ng bra hiitam dan CD hiitam. Duh. Masa siih Bundanya séliingkuh dgn Pak Yudhas ? Démiikiian piikiirnya.

Tiiba-tiiba mata Vévé  bérkaca-kaca. Dia sungguh enggak ménygka, kal0 Bundanya sangat mungkiin ada affaiir dgn Pak Yudhas , drivernya séndirii. Biibiirnya bérgétar, ménahan tangiis yg biisa mélédak kapan saja.

Akhiirnya, kerana enggak kuat ménahan pérasaannya, dia ségéra bérlarii kédalam kamarnya séndirii dan ménangiis séjadi-jadinya. Hatiinya térasa hancur. Bundanya, yg sélama iinii sélalu mémbérii naséhat téntang késétiiaan, tanggung-jawab dan m0ral térnyata tak lébiih darii sé0rang waniita yg séliingkuh térhadap papiinya. Vévé  mérasa sangat késal dan pérasaannya rémuk rédam.

Sudah bébérapa harii iinii Vévé  bérsiikap dingiin képada Bundanya. Jiika diajak biicara, Vévé  cuman jawab séadanya, iitupun dgn nada datar. Téntu sang iibunda mérasa sédih, apalagii dia enggak méngétahuii alasan yg sébénarnya.

Miinggu démii miinggu pun bérlalu. Akan tetapi rasa késal dan déndam dihatii Vévé  masiih belom juga hiilang. Dia lalu bértékat iingiin mémérg0kii sécara langsung saat Bundanya bérséliingkuh dgn Pak Yudhas .

Akhiirnya datang juga saatnya. Waktu iitu, sékiitar bulan N0vémbér bébérapa tahun yg lalu. Sépulang darii sék0lah, dia lalu méngéndap-éndap naiik kélantaii atas dan bérjalan ménuju ké kamar 0rtunya. Jantung bérdégub sémakiin kéncang, méndéngar suara riintiihan Bundanya darii dalam kamar. Vévé  lalu ménémpélkan kupiingnya ké piintu kamar. Sélaiin suara Bundanya, dia juga méndéngar désahan pénuh nafsu darii sé0rang laki laki. Ya, dia méngénalii suara iitu. IItu suara Pak Yudhas  !

GUBRAK !

Vévé  mémbuka piintu kamar 0rtunya dgn kéras sampe mémbéntuk témb0k kamar bagiian dalam. Dia lalu ménatap tajam kéarah kasur dgn pénuh ém0sii.

Duh, jantungnya sérasa iingiin c0p0t, bérdégub térlalu kéras.

Dia méliihat Bundanya sédang térléntang tanpa busana dikasur. Drivernya, Pak Yudhas  sédang asyiik ményétubuhiinya darii atas. Méréka masiih dalam p0siisii bérpélukan dan bérciiuman biibiir saat Vévé  tiiba-tiiba ményéruak masuk.

IIbunda Vévé  téntu sangat kagét akan tetapi enggak biisa bérbuat apa-apa. Sémua sudah térlambat. Akan tetapi Pak Yudhas  masiih térliihat ténang, sérasa enggak térjadi apa-apa. Dia masiih asyiik méngg0yg tubuh Bundanya Vévé  dgn santaii, séakan mémang séngaja iingiin ménunjukkan hal iitu.

Saya enggak tahu pérsiis apa yg térjadi dgn Bundanya Vévé  +Pak Yudhas  (kerana enggak ada cériitanya). Yg pastii, sésudah méliihat iitu, Vévé  ségéra kémbalii kédalam kamar, ménangiis dgn kéras.

Bés0k pagiinya, saat Vévé  bangun, dia méliihat Bundanya sudah bérdirii ditépii kasur, mémbélaii képalanya dgn lémbut. Dgn pérasaan muak, dia mémbuang muka dan ségéra turun darii kasur. Sembari ménangiis, Bundanya

iingiin méngajaknya bérbiicara akan tetapi Vévé  enggak ménghiiraukannya. Didalam hatiinya sudah enggak ada lagii yg namanya réspék/h0rmat. Yg ada hanyalah pérasaan késal, kécéwa dan déndam.

Bocoran Togel

“Pak Yudhas , kénapa kamu affaiir sama Bunda?”, tanya Vévé  kétus. Saat iitu, méréka sédang didalam kendaraan, sépulangnya Vévé  darii sék0lah. Awalnya, Pak Yudhas  enggak ménanggapii pértanyaan anak majiikannya iitu. Akan tetapi, kerana térus didésak dgn nada yg kétus, akhiirnya Pak Yudhas  ménjawab juga.

“Lha, Bunda kamu yg mau k0k.”, ujarnya énténg.

“B0h0ng ! Ga mungkiin Bunda mau sama 0rang kayak kamu!”, sahut Vévé  kétus. Pak Yudhas  térkékéh.

“Térsérah niik. Mau pércaya ya udah, ga pércaya ya udah. Tapii lah w0ng bégiitu kényataannya.”, ujar Yudhas .

“C0ba kamu piikiir lah niik. Mana béranii saya méngg0da Bunda kamu kal0 dia nggak kasiih tanda dulu.”

“Maksudmu?”, tanya Vévé  lagii, masiih dgn nada kétus.

“Ya Bunda kamu yg mau sama saya. Saya cuman mélayanii kémauan Bunda saja. S0alnya Bunda kamu kan ada kébutuhan, sédang bapak ngga biisa kasiih.”, ujar Yudhas .

“Awalnya Bunda kamu biilang cuman mau ‘pégang2′ saja. ya saya siih nurut aja sama Bunda kamu. Ga tahunya kiita maén bénéran. Éh, Trus Bunda kamu kétagiihan ama saya.”, ujarnya lagii, sembari tértawa riingan. “Mungkiin saya

iinii ménariik dimata Bundamu.”

Yudhas  mémang cukup ganténg. Umurnya masiih muda, sékiitar 27 tahun. Badannya cukup tégap dan bérkuliit gélap, mungkiin kerana dulu dia pérnah sébagaii pékérja kasar sépértii kulii bangunan / kulii angkut barang di pasar iinduk (bérjémur).

Vévé  térdiam. Papiinya mémang jarang pulang dirumah. Suara biisiing lalu-liintas samar-samar masiih térdéngar. Tak lama kémudian, méréka sampe dirumah. Vévé  ségéra masuk kédalam rumah, sédang Yudhas  mémbuka bagasii kendaraan dan méngambiil barang-barang bawaan Vévé  darii sék0lah tadi. Cukup banyak barangnya, sémuanya iitu adalah untuk képérluan bazaar di sék0lah.

Sésudah mélétakkan tumpukan barang-barang térsébut digarasii, Yudhas  ménunggu Vévé  diruang tamu bawah, ménunggu képastiian mau disiimpan dimana péralatan masak térsébut. Sésudah ditunggu sélama bébérapa méniit, nampaknya enggak ada tanda-tanda Vévé  turun darii atas. Tak sabar ménunggu, dia lalu béranjak darii kursii dan naiik kéatas ménuju ké kamarnya Vévé .

Sésudah pamiit dan masuk kédalam kamar, Yudhas  méliihat Vévé  sédang duduk térménung ditépii kasur. Dia masiih mémakaii séragam sék0lahnya. K0ndisii méntal Vévé  saat iitu sédang hancur. Dia enggak tahu lagii téntang panutan hiidup.

Yudhas  lalu iikutan duduk disampiingnya. Tak tahu kénapa tiiba-tiiba ada kéiingiinan darii diriinya untuk méniikmatii Vévé  juga. Dia lalu méngajak Vévé  bércakap-cakap.

Pérlahan tapii pastii, Yudhas  mérasa “pértahahan” Vévé  sémakiin méngénd0r. Dia sudah biisa bércanda, meski masiih dalam takaran yg miiniim.

Saya enggak tahu bagaiimana cériitanya, yg pastii kémudian Yudhas  sudah bérhasiil ménciiumii Vévé . Tangannya pun bérgériilya, mérémasii buah dada wanita cantiik iinii.

Yudhas  lalu pélan-pélan mémbuka kanciing kéméja séragam sék0lah Vévé . Tak ada réaksii pén0lakan. Yudhas  sémakiin bérsémangat. Sésudah bérhasiil mélépas kéméjanya, dia lalu méméluk Vévé  dan ménciiumiinya dgn pénuh nafsu. Vévé  cuman diam saja sembari méméjamkan mata, mémbiiarkan tubuhnya dijamah 0léh drivernya iinii.

Tak puas sampe disiinii, Yudhas  lalu mélépas bra putiih yg dipakaii 0léh Vévé . Sésudah iitu, dia ségéra ményéd0t ujung pentil buah dada Vévé  dgn pénuh nafsu. Bagii Vévé , iinii adalah pértama kaliinya sé0rang laki laki ményéntuh tubuhnya. Dia belom pérnah pacaran.

Bébérapa méniit kémudian, yg biisa dicériitakan adalah Vévé  sudah dalam kéadaan bugiil. Yudhas  juga démiikiian. Ségéra dirébahkannya Vévé  kékasur dan Yudhas  pun mulaii mémpraktékkan kéahliiannya. Dijiilat dan diséd0tnya

kemaluan Vévé  yg masiih pérawan iitu dgn pénuh gaiirah. Vévé  cuman méngérang kéciil, ménahan rasa niikmat untuk pértama kaliinya.

Sésudah Yudhas  mérasakan kemaluan Vévé  sudah siiap, dia lalu mélépas célana dalamnya dan ményémbulah sénjata andalannya. Ukurannya yg cukup bésar mémbuat Vévé  térbélalak.

“Ténang saja. Bunda kamu ményukaii anuku iinii lh0. Aku jamiin kamu juga bakal suka.”, ujar Yudhas  énténg, ményériingaii.

Dia lalu ménggésék-gésékkan péniisnya yg k0k0h iitu pas dibélahan kemaluan Vévé  yg sémakiin basah. Vévé  mélénguh. Dia baru pértama kalii iinii méliihat péniis sé0rang laki laki dan lagii péniis térsébut sékarang sédang

digésékkan ké alat viitalnya.

Kerana sudah enggak sabar iingiin ményétubuhii Vévé , Yudhas  lalu mémp0siisiikan péniisnya pas didépan lubang kéniikmatan térsébut dan ménd0r0ngnya. Vévé  térséntar kédépan, dia mérasakan sakiit di kemaluannya. Yudhas  lalu ménc0ba untuk ménusuknya sékalii lagii akan tetapi gagal.

“Kamu masiih pérawan ya niik?”, tanya Yudhas  pénuh harap. Vévé  méngangguk dgn lémah. Kiita biisa méliihat sébuah sényum pénuh kéménangan mériias wajah Yudhas . “Siip niik. Nantii sakiit béntar aja k0k, abiis iitu pastii miinta lagii. Hahaha”, tawa Yudhas .

Dia lalu dgn ségéra ménusukkan péniisnya kédalam kemaluan Vévé  yg masiih sémpiit iitu. Vévé  bértériiak késakiitan saat alat kélamiin Yudhas  yg k0k0h iitu mulaii masuk dan mémbélah kemaluannya. Érangan késakiitan Vévé  malah ménambah nafsu drivernya iitu. Lalu dgn s0d0kan pénuh ténaga, Yudhas  mémasukkan séluruh péniisnya kédalam kemaluan wanita am0y iinii.

“0h…”, érangan pénuh niikmat darii Yudhas  diiiriingii 0léh tériiakan késakiitan 0léh Vévé . Méléléh-lah aiir mata wanita cantiik iinii. Hatiinya sémakiin kacau. Dia enggak ménygka biisa bérbuat sampe séjauh iinii. Dia enggak ménygka bahwa laki laki pértamanya, laki laki yg mérénggut képérawanannya adalah drivernya séndirii.

Yudhas  dgn ganas méngk0c0k péniisnya didalam kemaluan Vévé . Dia mérasa di “surga” duniia, ményétubuhii sé0rang wanita cantiik yg masiih pérawan. Diciiumnya biibiir Vévé  dgn pénuh gaiirah. Vévé  cuman diam sembari méngérutkan dahii ménahan sakiit dikemaluannya.

Akan tetapi sésudah bébérapa waktu kémudian, pérlahan-lahan Vévé  mérasakan ada yg anéh. Rasa sakiitnya bérangsur-angsur ménghiilang dan dia mérasakan sébuah sénsasii kéniikmatan yg sémakiin lama sémakiin kuat. Yudhas  térus

ményétubuhii wanita iinii dgn pénuh gaiirah.

“Uh…kamu séksii sékalii niik. Sama putiihnya kayak Bunda kamu…uh…tapii lébiih énak.”, ujar Yudhas . Vévé  cuman diam saja. Dia sémakiin méniikmatii diriinya disétubuhii dgn kasar 0léh drivernya iinii.

Méniit démii méniit bérlalu. Tiiba-tiiba Vévé  mérasakan ada dényutan yg ménggél0ra darii dalam tubuhnya. Dia enggak tahu apa iitu, tétapii gél0ra iitu sémakiin lama sémakiin kuat. Érangan sénsual sémakiin térdéngar kéras kéluar darii mulutnya. Yudhas  kéliiatannya méngértii. Dia sémakiin kérasa méngk0c0k péniisnya didalam kemaluan Vévé  sembari kédua tangannya mérémas dgn gémas buah dada Vévé  yg putiih iitu.

“0h…0h…mas…ah…”, érang Vévé , sémakiin iinténs. Akhiirnya, dgn sébuah séntakan kébélakang, kemaluan Vévé  méncéngkéram dgn kéras péniis Yudhas  yg sédang bérada didalam. Vévé  méméluk Yudhas  dgn érat sembari

ményambut datangnya 0rgasmé dia yg pértama.

Bébérapa détiik kémudian, gél0ra kéniikmatan iitupun ménurun. Mata Vévé  masiih térpéjam, mérasakan niikmatnya 0rgasm yg baru saja dia dapatkan. Yudhas  enggak tiinggal diam. Dia lalu méngk0c0k dgn kéras péniisnya didalam

kemaluan Vévé . Sakiing kérasnya, sampe buah dada Vévé  bérg0yg kédépan dan kébélakang méngiikutii iirama gérakan sang driver iitu.

Tanpa ménunggu térlalu lama, Yudhas  lalu méncabut péniisnya dan méngk0c0knya. Dia lalu méngérang dgn pénuh niikmat sembari ményémpr0tkan spérmanya. Sélama bébérapa détiik dia méniikmatii sénsasii séksual térsébut. Sésudah

sélésaii, dia pun mérébahkan diriinya kékasur. Nafasnya masiih térséngal-séngal. Vévé  diam saja sembari mén0léh ké sampiing, mémandangii drivernya.

“Énak kan niik? Makanya Bunda kamu sampé kétagiihan…”, ujar Yudhas  sembari sényum. Vévé  diam saja sembari mémbérsiihkan cécéran spérma disékujur tubuhnya, diwarnaii 0léh mérahnya darah yg kéluar darii kemaluannya.

Yudhas  lalu méngénakan pakaiiannya dan kéluar darii kamar, méniinggalkan Vévé  séndirii didalam sembari ménangiis, ményésal atas apa yg sudah térjadi.

Séjak saat iitu, Yudhas  sémakiin bétah békérja di kéluarga Vévé . Dia dapat dgn mudah méndapatkan séks gratiis. Darii Bundanya Vévé , dia méndapat uang sébagaii balas jasanya. Sédangkan dgn Vévé , dia biisa méndapatkan

séks kapanpun dgn sé0rang wanita muda yg cantiik.

Sampe suatu saat, Vévé  akhiirnya hamiil. Rékan-rékan dapat mémbaygkan bétapa murkanya sang ayah dan iibunya. Siidang kéluarga ségéra digélar dan térb0ngkar bahwa Yudhas  adalah sang ayah darii bayii yg dikandung didalam

rahiim Vévé .

Meski Yudhas  bérsédia bértanggung-jawab, akan tetapi 0rang tua Vévé  enggak biisa ménériimanya. Kerana késal enggak méndapat réstu méniikah dgn Vévé , Yudhas  akhiirnya mémb0ngkar juga skandal dgn sang iibunda. Tambah nggak karuan déh.

0rang tua Vévé  akhiirnya bércéraii. Kerana sébénarnya piihak yg kaya adalah darii Bundanya Siilvii, ayah Vévé  dibérii pémbagiian harta g0n0-giinii dan kéluar darii rumah. Yudhas  dipécat dgn enggak h0rmat darii pékérjaannya.

Cériita paliing santér yg saya déngar adalah Vévé  dibawa ké luar négérii untuk ménggugurkan kandungannya. Sésudah iitu, dia mélanjutkan studi SMA-nya yg tértiinggal di luar négérii juga.

Térakhiir saya kétému dgn Vévé  bébérapa harii yg lalu. Wajahnya nampak ségar. Tubuhnya sédikiit gémuk, akan tetapi justru ménambah késéksiiannya. Héhéhé… Dia sékarang sudah békérja di sébuah pérusahaan asiing di LN.

Dia bérkata bahwa péngalaman buruknya adalah sébuah pélajaran. Dia bérharap enggak ada sé0rang wanita pun diduniia iinii yg mélakukan késalahan sét0t0l iitu. Hm…baguslah. Lét’s h0pé !!

Note: Cerita Ini Hanya fiktif belaka, segala kesamaan nama tokoh dan tempat keadian hanya kebetulan semata. Seluruh isi dari Esexeseks.com ditujukan untuk kalangan dewasa berusia diatas 18 tahun.  Dibutuhkan kebiaksanaan dari pembaca itu sendiri. Isi dan Gambar ilustrasi bersumber dari google.

..