Cerita Seks Terbaru Dari Sebuah Dusun | Esex Eseks
Alat Bantu Sex Cerita Dewasa Cerita Sex, Kisah Seks, Artikel Dewasa, Hot Terbaik 2017
Breaking News
Agen Taruhan Bola Bandar Q Agen Bola Terpercaya

Cerita Seks Terbaru Dari Sebuah Dusun

Vimax Vimax

Cerita Seks Terbaru Dari Sebuah Dusun – Pada waktu KKN di suatu daérah térpénciil di Jawa (Di suatu dusun kéciil yg belom térjangkau angkutan darii arah k0ta, bahkan untuk méncapaii jalan raya yg dilaluii m0biil angkutan, harus bérjalan kakii sélama 2 jam), kukiira warganya masiih térbélakang dan kurang pérgaulan. Maklum di salah satu dusun, yg dihunii sékiitar 100 kéluarga, hanya satu yg mémpunyaii TV dgn ménggunakan accu bukan untuk melihat Keluaran Togel Hari Ini ya. Tétapii kényataannya laiin. Inilah péngalamanku hiidup diténgah-téngah pénduduk térsébut, téntu saja juga péngalamanku di biidang séks.

Cerita Seks, Cerita Seks Terbaru, Cerita Seks Terbaik, Cerita Seks Hot, Togel Hongkong, Rumus Togel

Aqu kébétulan méngiinap di rumah Sékdés, yg térnyata sé0rang iibu muda aqu perkirakan kurang darii 40 tahun. Langsiing, kuliitnya mulus dan rupawan. Mémang laiin dibandingkan dgn pénduduk kébanyakan di sékiitarnya. Dan yg ménjadikan aqu sedikit mupeng adalah kerana statusnya yg janda béranak satu.

Disuatu s0ré, ménjélang malam, sewaktu baru datang darii kampus untuk k0nsultasii skriipsii, kudapatii rumah Mbak Tatas (bégiitulah panggiilan Sékrétariis Dusun yg rumahnya kutémpatii iitu) tampaknya sépii. Badanku basah kuyup, kerana kéhujanan sépanjang pérjalanan kakii darii jalan raya. Aqu d0r0ng piintunya dan térnyata enggak térkuncii. Aqu ségéra ménuju ké kamarku, kulépas sémua pakaiianku dan kukériingkan dgn handuk. Tiiba-tiiba ada suara langkah méndékatii kamarku, kuiintiip darii baliik k0rdén, Mbak Tatas méndékat ké kamarku. “Ini késémpatan,” piikiirku.

Aqu térus méngériingkan képalaqu dgn handuk séhiingga mataqu tértutup dan pura-pura enggak tahu kalau Mbak Tatas méndatangii kamarku. Tanpa kuséngaja kémaluanku jadi bértambah bésar. Térgantung késana-kémarii sewaktu tubuhku térg0ncang kerana g0s0kan yg kéras di képalaqu.

Bénar saja Mbak Tatas ményiingkapkan k0rdén, namun aqu pura-pura enggak méliihatnya, meskipun darii p0rii-p0rii handuk aqu méliihat Mbak Tatas dgn raut wajahnya agak kaget, tétapii dia diam saja. Bahkan sépértiinya dgn séksama mémpérhatiikan alat viitalku yg makiin lama makiin bésar 0léh tatapan Mbak Tatas. Aqu pura-pura kaget sewaktu kulépas handukku darii képalaqu.

“www0h, Mbak Tatas, kiiraiin siiapa,” Aqu séngaja mémbiiarkan kémaluanku enggak kututupii, ada pérasaan bangga mémpért0nt0nkan kémaluanku disaat sédang gagah-gagahnya.

“Dik Wiindu, datang k0k nggak biilang-biilang,” biicaranya cukup ténang, séakan-akan enggak méliihatku anéh.

“IIya Mbak, baru datang térus kéhujanan.”

“Aduh, nantii masuk angiin, aqu ambiilkan miinyak angiin ya.”

“Nggak usah Mbak, taqut panas.”

“Lha iiya biiar angét giitu lh0.”

“Maksud saya, taqu panas kalau kéna ini, lh0 Mbak.”

“Ah Dik Wiindu biisa aja, miikiiran apa siih k0k ngacung-ngacung kayak giitu,” kalii ini Mbak Tatas mau méliihat kemaluanku, aqu bahagiia sékalii.

“IIh, gédé bangét siih Dik.”

“Pérnah aqu ukur 17 cm k0k Mbak,” Aqu bérjalan méndékatiinya.

“Dik Wiindu biisa aja, paké diukur-ukur ségala,” kupégang pundaknya, dan dia diam saja.

“K0k sépii Mbak, kémana anak-anak laiin.”

“Anu.. khan, lagii bértému Pak Bupatii,” tampaknya iia agak gugup dan sépértii mau mélangkah ké bélakang. Tétapii kutahan dia, bahkan sewaktu kuciium piipiinya iia diam saja. Kulanjutkan dgn biibiirnya, iia juga diam saja. Bahkan mémbériikan sambutan yg hangat.

Sekarang Mbak Tatas yg aktiif ménciiumii tubuhku dgn gémasnya, aqu diam saja, dan kulucutii pakaiiannya. Sewaktu kubuka BH-nya, aqu tértégun, buah dadanya masiih kéncang dan mulus, ukurannya sédang. Pérutnya rampiing, cémbung di bawah, sédikiit di atas jémbutnya. Mbak Tatas térus ményérangku dgn kécupan-kécupan yg mémbuatku kélabakan dan jatuh ké témpat tiidur kerana térd0r0ng 0léh kuatnya dusunkan Mbak Tatas yg sudah télanjang bulat iitu. Aqu hanya biisa mémégang buah dadanya sambiil mémiijat, méngélus dan méméliintiir putiingnya.

Mbak Tatas térus méngécup sétiiap iincii darii tubuhku, dadaqu, lénganku, pérutku dan pahaqu. Kéjantananku yg sudah sangat kéras dipégangnya térus séakan sudah ménjadi hak miiliiknya saja. Dikécupnya ujung kémaluanku, aqu méngéliinjang kégéliian. Namun Mbak Tatas enggak ménéruskan. Sambiil térsényum maniis iia bérkata, séténgah bérbiisiik, “Nantii saja..” Sambiil méméluk dan ménciiumku dgn hangat dan mémbaliikkan p0siisiinya séhiingga aqu bérada di atasnya. Sekarang p0siisiiku lébiih léluasa, aqu biisa pandangii kém0lékan tubuh Mbak Tatas, sétiiap séntii darii pérmukaan tubuh iitu kuciiumii dgn pénuh nafsu. Nafas Mbak Tatas makiin mémburu, lama kutémpélkan piipiiku pada pérutnya. Pérasaan sénang luar biiasa ményéliimutiiku. Sembari tanganku térus mérémas-rémas buah dadanya bukan lagi ngitung Rumus Togel Ya. Kuturunkan képalaqu ké bawah, kuciiumii paha sébélah dalam Mbak Tatas, hiingga sampaiilah ké jariingan lunak yg bérada di téngah sélangkangannya. Kujiilatii bénda iitu, hiingga Mbak Tatas méndusunh kéciil sambiil méngangkat pantatnya tiinggii-tiinggii, séakan-akan méngiingiinkan aqu ménjiilatiinya. Lobang kéwaniitaan Mbak Tatas sudah basah, aqu térus ménjiilatii dagiing kéciil yg ada di bagiian atas kémaluannya, yg ménurutnya bérnama “iitiil” ya mungkiin bahasa kérénnya ya “kliit0riis” iitu.

Sésudah jénuh aqu ménjiilatii lobang kéwaniitaannya, aqu bérsiiap-siiap méngarahkan gagang kéjantananku ké lobang sénggamanya, Dgn cékatan iia biimbiing gagang kéjantananku hiingga di dépan gérbang kéwaniitaannya. Dgn sékalii séntak masuklah képala kemaluanku. Tampak masiih lumayan sérét, séhiingga enggak sémuanya langsung biisa ménghujam ké dalam lobang kéwaniitaannya. Sésudah bébérapa kalii maju mundur barulah sémuanya ténggélam hiingga kurasakan ujung kémaluanku ményéntuh dinding kéwaniitaannya yg paliing dalam. Mbak Tatas mélénguh, ménjériit dan makiin mémélukku dgn kuat.

“Térus Dik.. térus Dik.. Tahan Dik, aqu.. mau.. kéluar, 0hh..” Dia mémélukku dgn kuat sambiil méluruskan kakiinya, hiingga gagang kéjantananku térasa térjépiit. Dgn niikmatnya. Hiingga aqupun enggak tahan lagii mémbéndung aiir maniiku bértahan. Aqu ségéra méncabut kéjantananku dan kuk0c0k-k0c0k hiingga muncratlah aiir maniiku di atas pérutnya.

Bébérapa détiik kémudian héniinglah suasana di kamar iitu. Tampaknya harii sudah mulaii malam, hujan térus turun dgn dérasnya. Namun nafas Mbak Tatas yg mémburu dan tubuhnya térbariing dgn lunglaii. Aqu térléntang di sampiingnya. Dia ségéra tértiidur dgn képala di atas pérutku, ménghadap ké kémaluanku. Aqupun tampaknya térléna juga. Pada waktu Mbak Tatas mémbangunkanku, untuk makan malam. Aqu mémakaii piiyamaqu dan ménuju ké ruang makan, Mbak Tatas méngénakan bau terusan yg tiipiis. Sewaktu kur0g0h darii bawah bau terusannya, térnyata iia enggak mémakaii célana dalam. Mbak Tatas méngélak dgn géniit méskiipun sémpat térséntuh juga.

Dalam pércakapan sélama makan malam, baru kutahu bahwa dia mémpunyaii anak pérémpuan yg sédang sék0lah di Sék0lah Pékérja S0siial di Sémarang. Sétiiap miinggu iia pulang ké rumah. Nanings, anak Mbak Tatas, mémang maniis dan supél. Pada suatu harii miinggu iia mémang datang dan aqu sémpat ng0br0l dgn Nanings. Waktu iitu iibunya sédang ada tugas méndampiingii Pak Kadés ménériima kunjungan angg0ta DPRD. Sakiing akrabnya aqu ng0br0l dgn Nanings, hiingga enggak canggung-canggung lagii iia masuk kéluar kamarku maupun sébaliiknya. Bahkan sewaktu Nanings mémiintaqu untuk mémbuat salah satu tugas téks piidat0, aqu tanpa sungkan-sungkan masuk ké kamarnya. Sécara enggak séngaja aqu ménémukan ampl0p kéciil di atas méja bélajarnya. Sewaktu kubuka térnyata gambarnya adalah gambar p0rn0 katég0rii XX. Nanings cuék saja sewaktu kuamatii gambar-gambar térsébut. Enggak térasa bagiian bawahku mulaii bér0ntak.

Tiiba-tiiba Nanings mémbungkukkan badan di dépanku, sambiil iikut méliihat gambar-gambar p0rn0 térsébut.

“Nanings, nggak pakaii BH lh0..” Aqu kagét bukan képalang, méndéngar suara manja iitu, dan kuliihat wajahnya sudah sangat dékat dgn wajahku. Dan yg lébiih dahsyat lagii adalah, dgn p0siisii ménduduk iitu maka buah dadanya yg bébas enggak térbungkus BH iitu térgantung iindah.

Aqu ségéra méraiihnya, sambiil kuciium biibiirnya. Sébagaii tiindakan nalurii dan réfléks priiaqu saja. Nanings mémbalasnya dgn enggak mau kalah lahapnya. Kubuka T-shiirtnya, dan kuciiumii putiingnya yg kéciil tétapii panjang, sépértii putiing iibunya. Dan kulépas sémua pakaiiannya, térakhiir adalah célana dalamnya. Kuraiih kémaluannya, jémbutnya masiih jarang, séhiingga bélahan lobang kéwaniitaannya yg bérwarna mérah jambu dapat térliihat dgn jélas. IIa susupkan tangannya ké dalam célana péndékku. Bégiitu ménémukan gagang ppéniisku yg sudah sangat tégang iia lémas dan ménariikku ké témpat tiidurnya.

Aqu mélépaskan pakaiianku, hiingga télanjang bulat. Aqu bariingkan di témpat tiidurku, dgn p0siisii téléntang, mémbériikan késémpatan bagii Nanings untuk méniikmatii bagiian tubuhku yg sangat kubanggakan iitu. Bénar saja, iia dgn siigap méraiih kémaluanku dan méngulumnya, méskiipun masiih sangat enggak pr0fésii0nal, tétapii kuhargaii juga kébéraniiannya. Barangkalii iia hanya iingiin mémpraktékkan apa yg pérnah iia liihat pada f0t0 p0rn0. “Jangan kéna kéna giigii,” séruku sewaktu giigiinya ménggésék ujung kémaluanku, yg mémbuatku nyéngiir. “Éh s0rry, Mas..” Lalu iia jiilatii séluruh pérmukaan gagang kéjantananku, hiingga kédua biijii péniisku enggak luput darii sérangan ini. Aqu hanya mériingiis méniikmatiinya.

Sésudah enggak ada lagii variiasii dariinya mémpérlaqukan kémaluanku, kubiimbiing dia untuk térléntang. IIa ménurut sewaktu kubuka pélan-pélan pahanya, sekarang dgn jélas lobang kéwaniitaan yg maniis béntuknya iitu. Sewaktu kusiibakkan, kuliihat warna mérah ménantang, sédangkan léndirnya sudah banyak méngaliir ké spréii batiiknya. P0siisiiku sudah siiap untuk ményétubuhiinya. Gagang kémaluanku sudah tépat di dépan mulut lobang kéwaniitaannya.

“Nan, masiih virgin nggak, aqu masukiin ya?” piintaqu.

Nanings enggak ménjawab namun dgn kuat iia ménariik b0k0ngku, hiingga amblaslah gagang kéjantananku mémasukii wiilayah térlarangnya. Mémang baru séparuh, sémpiit sékalii, aqu hampiir enggak téga sewaktu Nanings mériingiis sambiil méméjamkan matanya.

“Kénapa Nan, Mas cabut ya..”

“Jangan,” biisiik Nanings sambiil ménjépiit punggungku dgn kédua kakiinya.

Kugérakkan maju mundur pélan-pélan, kerana sémpiitnya lobang kéwaniitaannya. Mémbuat Nanings méngéléng-géléngkan képalanya kékiirii dan kékanan hiingga sébuah jériitan panjang. Namun ségéra kuciiumii mulutnya agar jériitan iitu enggak térdéngar tétangga.

0rgasmé Nanings lama sékalii, sépértii 0rang késurupan, képalanya kupégangii kuat-kuat agar mulutnya enggak lépas darii ciiumanku. Séhiingga suara jériitan iitu tértélan séndirii. Badannya kéjang, pélukannya kéncang sékalii.

Akhiirnya tumpahlah kéniikmatan Nanings. Aqu sangat gémbiira biisa mémuaskannya. Biiarpun maniiku belom kéluar, aqu puas sékalii. Nanings tértiidur, aqu ségéra bérpakaiian, dan dgn bérjiingkat ké arah kamarku dékat kamar Mbak Tatas. Di dépan kamar Mbak Tatas kudéngar suara, saat kusiingkap dan aqu kaget térnyatan ada Mbak Tatas. Aqu kétaqutan dan hampiir enggak biisa biicara. Dgn suara séadanya aqu méndésiis,

“0h, Mbak k0k sudah pulang.” Enggak kusangka Mbak Tatas térsényum maniis, méndékatiiku dan ménciium biibiirku. “Jangan buat anakku hamiil, ya.”

“Jadi, Mbak tahu kalau akau habiis bégiituan sama Nanings?”

“Hé éh, anak sékarang mémang laiin dgn jaman saya dulu, baru kénal sudah tiidur baréng.”

Aqu hampiir enggak pércaya ini, kémaluanku masiih belom lémas, kerana mémang belom kéluar. Mbak Tatas tahu iitu. IIa lépaskan célanaqu dan ségéra dihiisap-hiisapnya kéjantananku dgn liihaiinya hiingga kéluarlah maniiku ké dalam mulutnya. Mbak Tatas térsédak, dan ségéra ménuju dapur mémiinum aiir kéndi. Aqu hanya béng0ng saja. Lama enggak bérgérak darii témpatku bérdirii. Kémaluanku térgantung dgn santaiinya.

Note: Cerita Ini Hanya fiktif belaka, segala kesamaan nama tokoh dan tempat keadian hanya kebetulan semata. Seluruh isi dari Esexeseks.com ditujukan untuk kalangan dewasa berusia diatas 18 tahun.  Dibutuhkan kebiaksanaan dari pembaca itu sendiri. Isi dan Gambar ilustrasi bersumber dari google.

..